Технические правила WRPF/WEPF/WAF/WSF: http://wrpf.pro/pravila/

Технические правила ФЖД: https://bbp-federation.ru/dokumenty/tehnicheskie-pravila/